1. Podmínky užití

1.1. Tato webová prezentace, a služby s ní související, včetně jejich výstupů jsou provozovány společností . Užíváním Online Rating souhlasíte se správou Vašich osobních údajů podle pravidel ochrany osobních údajů. Okamžikem vstupu, prohlížením a užíváním služeb této webové prezentace je každý uživatel vázán níže uvedenými podmínkami užití a dává výslovný souhlas s tím, být těmito podmínkami užití vázán. Pokud s podmínkami nesouhlasíte a nechcete jimi být vázáni, opusťte tuto webovou prezentaci a neužívejte služby na ní dostupné popřípadě s ní spojené.

1.2. Pro účely těchto podmínek užití se Systémem zákaznických recenzí Online Rating rozumí tato webová prezentace, služby v ní obsažené a na ní přístupné, služby s ní spjaté a jejich hmotné vyjádření včetně jejich výstupů v podobě widgetů a dalších (dále jen „Online Rating“).

1.3. Pro účely těchto podmínek užití se Provozovatelem internetové aplikace rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, která uzavřela smlouvu o poskytování služeb Systému zákaznických recenzí Online Rating, a jejíž online služby a produkty jsou předmětem hodnocení v Online Rating.

1.4. Pro účely těchto podmínek užití se Klientem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která využila online služeb anebo produktů Provozovatelem internetové aplikace, čímž se podle těchto podmínek užití a podmínek fungování Online Rating kvalifikovala pro možnost zanechání hodnocení služeb Provozovatelem internetové aplikace v Online Rating (dále jen „Klient“).

1.5. Pro účely těchto podmínek užití se návštěvníkem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila, prochází, užívá, stahuje a kopíruje obsah Online Rating anebo funkce a služby na ní navázané (dále jen „návštěvník“)

1.6. Pro účely těchto podmínek užití se Zákaznickou recenzí rozumí hodnocení zanechané Klientem Provozovatele internetové aplikace, které bude hodnotit jeho bezprostřední zkušenost s užitím online služeb a produtků Provozovatele internetové aplikace, a zároveň bude zdrojem hodnocení v Online Rating a bude zveřejněno a užito pro účely Online Rating a Provozovatelů internetových aplikací při propagaci své hodnocené online služby anebo produktu (dále jen „recenze“).

2. Odkazy a služby

2.1.Webová prezentace Online Rating, její widgety, Systémy zákaznických recenzí a další související služby využívají dynamické HTML a jsou vytvořeny, aby se řádně zobrazovaly v běžně užívaných webových prohlížečích ne starších než 2 roky. xxx nenese žádnou odpovědnost za případnou špatnou funkci Online Rating, jeho webové prezentace, widgetů, Systémů zákaznických recenzí a dalších souvisejících služeb, způsobenou nedostatečným stavem hardware, software a prezentace Provozovatele internetové aplikace anebo jeho partnerů, popřípadě hardware a software Klientů a návštěvníků.

2.2. V souvislosti se službami poskytovanými Firmou xxx, tj. Online Rating, jeho webovou prezentací, Systémy zákaznických recenzí a dalšími souvisejícími službami mohou ve svém hmotném zachycení obsahovat odkazy na prezentace třetích stran, ke kterým xxx nemá právo ani prostředky kontroly. Obsah odkazů označený v první větě tohoto článku může a nemusí odpovídat skutečnosti, vzhledem ke všemu uvedenému v tomto článku xxx nenese žádnou odpovědnost za obsah, na který odkazují odkazy třetích stran, které jsou dostupné z Online Rating.

2.3. xxx prohlašuje, že její služby jsou poskytovány výlučně a v souvislosti s provozem veřejné datové sítě internet, přičemž jako každý jiný účastník provozu na veřejné datové síti internet je subjektem všech jejích výpadků, rušení a kontrol, kterým podléhá každý jiný účastník takové sítě. V souvislosti s tím xxx prohlašuje, že nenese odpovědnost za žádnou škodu, výpadek služby ani její nedostupnost pro Provozovatele internetové aplikace, Klienta anebo návštěvníka způsobený a mající původ v povaze veřejné datové síti internet.

3. Prohlášení k recenzím a jejich autorským právům

3.1. xxx tímto prohlašuje, že služba Online Rating mimo jiné spočívá v aplikaci algoritmu vytvořeného a aplikovaného firmou xxx, jehož výsledkem bude jedinečné, nestranné a komplexní porovnání recenzí od jednotlivých Klientů Provozovatele internetové aplikace. xxx tímto prohlašuje, že nesbírá, neuchovává a netřídí informace o všech Zákaznících Provozovatelů internetové aplikace, které by byly způsobilé bez pochyb označit původce recenze, přičemž Zákazníci často vystupují pod pseudonymy anebo anonymně, a proto nemůže převzít odpovědnost za obsah sdělené recenze.

3.2. Okamžikem zveřejnění jakéhokoliv obsahu na Online Rating, převádějí autoři, ať už to jsou Klienti anebo Provozovatelé internetové aplikace nikoliv výlučnou, ale územně a časově neomezenou, bezplatnou a neodvolatelnou licenci k autorskému obsahu na Online Rating, přičemž obsahem jsou všechna práva dispozice, která by jinak svědčila autorovi obsahu. Obsahem licence bude mimo jiné oprávnění pro xxx rozmnožovat, upravovat, prezentovat a jinak nakládat s autorským obsahem podle věty první tohoto článku, a to za účelem zlepšování služeb Online Rating, propagace Online Rating a za účely dalšími s činností Online Rating souvisejícími.

3.3. Licence, kterou získala firma xxx podle čl. 3.2 těchto podmínek užití ke zveřejněnému obsahu skončí po uplynutí přiměřené lhůty po jeho odstranění a vymazaní z Online Rating jejich autorem, přičemž skončením této licence nekončí právo xxx ponechat si pro účely úplnosti historických podkladů jednu kopii autorského obsahu.

4. Nepravdivé recenze

4.1. V souvislosti s poskytováním služeb Online Rating umožnuje xxx Provozovatelům internetové aplikace revizi zjevně nepravdivých recenzí zveřejněných v Online Rating Klienty a dává jim možnost veřejně komentovat tato evidentně nepravdivé recenze.

4.2. xxx si tímto vyhrazuje právo pro případ, že bude prokázáno, že Online Rating obsahuje zjevně nepravdivé recenze, zjednat nápravu v podobě odstranění nepravdivého tvrzení ze Systému recenzí Provozovatele internetové aplikace zveřejněné Klienty.

4.3. Provozovatel internetové aplikace stejně jako Zákazníci a návštěvníci jsou oprávněni podat firmě xxx podnět k přezkoumání recenzí obsahujících zřejmé chyby v psaní a počítání anebo jinak špatně zařazené anebo odeslané recenze. xxx se zavazuje bezodkladně podnět vyřídit a případně zjednat nápravu.

4.4. V případě, že Zákazník bude záměrně publikovat nepravdivé recenze vystavuje se tímto možnosti trestního stíhání.

5. Oprávnění k odstraňování recenzí a komentářů

5.1. xxx si tímto vyhrazuje právo odstraňovat všechny recenze a jiný obsah Online Rating, který byl dodán Provozovatelem internetové aplikace, jeho Klienty anebo návštěvníky a:
a. jehož odstranění nařídil soud anebo jiný orgán státní moci,
b. jenž byl soudem anebo jiným orgánem státní moci shledán pomluvou, hanlivým výrazem, nactiutrhačným výrazem anebo jinak příčící se platnému právu,
c. jehož odstranění bylo předmětem ujednání z dohody o narovnání anebo schváleného soudního smíru,
d. jenž obsahuje vulgární, rouhavé anebo obscénní výrazy,
e. jenž obsahuje materiál určený k propagaci hnutí potlačujících lidská práva, k propagaci pornografie anebo jiných sexuálních služeb, popřípadě obsahuje jinou nedovolenou reklamu, a to včetně obrázků, dalšího mediálního obsahu, textu a odkazů,
f. jenž obsahuje hodnocení jiných produktů, služeb anebo zcela jiné sdělení nesouvisející s předmětem činnosti Systému recenzí služeb Provozovatele internetové aplikace,
g. jenž obsahuje údaje, které směřují k identifikaci jedince a představují porušení práva jedince na ochranu jeho soukromí, pokud tento s jejich zveřejněním v obsahu nedal výslovný souhlas,
h. jenž obsahuje zákonem chráněnou komunikaci mezi stranami, obchodní anebo listovní tajemství,
j. jenž je reklamním sdělením, které nebylo odsouhlaseno a povoleno Firmou xxx

5.2. xxx si vyhrazuje právo provést odstranění recenzí označených v čl. 5.1 těchto obchodních podmínek i bez podnětu třetích osob.

6. Autorská práva k webu a software

6.1. Online Rating a související obsah všech odvozených autorských děl, včetně ale nikoliv pouze všech textů, ilustrací, souborů, obrázků, software, skriptů, grafiky, informací, obsahu, materiálů, služeb, adres URL, technologií a interaktivních funkcí jsou chráněny autorským právem ve prospěch xxx Tyto podmínky užití v žádné své části nepřevádí, a to ani dílčí či dočasnou licenci na Provozovatele internetové aplikace, Klienty anebo návštěvníky.

6.2. Veškerý software užitý pro provoz, údržbu a aktualizace Online Rating a software užitý pro související služby včetně, všech HTML kódů, XML, a dalších programových kódů obsažených v Online Rating, v jeho webové prezentaci a souvisejících služeb je vlastnictvím xxx a je chráněn taktéž autorským právem ve prospěch xxx Jakékoliv kopírování, rozšiřování a zasahování do děl uvedených v první větě tohoto článku a čl. 6.1 těchto podmínek užití je tímto výslovně zakázáno.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. xxx se tímto zavazuje, že nebude žádné z nashromážděných údajů užívat k jiné činnosti než výlučně k provozu Online Rating a k činnostem s ním bezprostředně souvisejících.

8. Provozovatel a vlastník Online Rating

Provozovatelem Online Rating je firma xxx,